مدل تعداد در بسته بندي (دستگاه) تعداد در مادر كارتن(دستگاه)
AL1 3 54
AL2 3 24
AL3 3 24
AL4 1 9
AL5 1 6